Ön ve Detaylı Enerji Etüdü

Kuruluşlarda gerçekleştirilen enerji etüdünün amacı enerjinin etkin kullanılması, enerji tasarruf imkânlarının belirlenmesi, mevcut durumda verimlilik arttırıcı projelerin belirlenmesi, yapılan etütle birlikte çevrenin korunması ve enerji maliyetlerinin işletme bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesidir. Bu projelerde sağlanacak enerji tasarrufu ile üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Enerji etüdü üst düzey yöneticiler ve yönetimin belirlediği çalışanlarla yapılacak bilgilendirme toplantısıyla başlar. Bu toplantıda; enerji verimliliği genel tanıtımı ile dünyadaki ve Türkiye’deki örnek uygulamalar ele alınır. Ön ve detaylı etüt hakkında bilgi paylaşımında bulunulur. Etüt planı yapılır.

ÖN ETÜT
İşletme sorumluları ile karşılıklı görüşmeler yapılır. İşletme raporları, proses akış şemaları ve ekipman listeleri incelenir. Sistem ve ekipmanların fiili ve teorik enerji tüketim değerleri kıyaslanır. Ana iş kalemleri, bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık yatırım maliyetleri, kazançlar ve geri dönüş süreleri belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Ön etüt çalışmaları için ön etüt raporu hazırlanır.

DETAYLI ETÜT
Kuruluşun belirlemiş olduğu detaylı etüt kapsamı doğrultusunda işletme şartlarında ölçümler yapılır. Bu ölçümler ile kullanılan enerjinin miktarı, nerelerde kullanıldığı, önemli enerji kullanıcıları belirlenir. Ayrıntılı ölçüm ve hesaplamalarla verimlilik projeleri geliştirilir. Uygulanabilecek projelerin teknik ve ekonomik analizleri yapılır. Sonuç olarak yapılan detaylı enerji etüdü ile enerji verimliliği projeleri, kuruluşların bu projelerden elde edeceği kazançların miktarı, yatırım bedelleri, geri ödeme süreleri rapor halinde üst yönetime sunulur. Kuruluş, bu projeler içerisinden “Verimlilik Artırıcı Proje” ler(VAP) seçebilir ve hibelerden faydalanabilir.

Enerji Etüdünde aşağıdaki konular ele alınır.

• Proseslerin incelenmesi, iş akış şemalarının oluşturulması
• Isı denklik çalışması ve kaçakların tespiti
• Debi denklik çalışması ve kaçakların tespiti
• Mekanik ve elektrik sistemlerinde termal kamera ölçümleri
• Kompresör havası kaçak tespiti ve optimizasyonu
• Yüksek verimli ekipmanların kullanımı
• Verimli elektrik dağıtımı
• Debi kontrolünün motor hız değişimi ile yapılabilirliğinin incelenmesi
• Elektrik kayıplarının incelenmesi
• Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu
• Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde yüksek verimlilik
• Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının termal kamera ölçümleriyle incelenmesi
• Atık ısıların geri kazanımı
• Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması
• Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi
• Sistem ve ekipmanların enerji verimliliği yüksek teknolojilerden seçilmesi
• Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon potansiyellerinin irdelenmesi
• Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambalar ve aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması